เรื่องของ เครื่องวัดแก๊ส ที่คุณควรรู้

แก๊ส เป็นสถานะของสสารที่มีความหนาแน่นต่ำ เป็นกลุ่มอะตอมหรือโมเลกุลที่มีพลังงานในตัวเอง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ไม่มีขนาดและรูปร่างที่แน่นอน แก๊สที่พบได้ทั่วไปคืออากาศ ซึ่งเป็นแก๊สผสม ประกอบด้วย ไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ในภาวะที่อุณหภูมิและความดันเหมาะสม สารหลายชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สได้ แก๊สมักจะหมายถึงสารที่มีสถานะเป็นแก๊สในอุณหภูมิปกติ ส่วนสารที่เป็นของเหลวที่ภาวะปกติแต่ถูกเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า ไอ (Vapour) แก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก จึงทำให้ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน 

แม้ว่าแก๊สเป็นมวลสารที่มีความหนาแน่นต่ำ แต่ก็มีคุณสมบัติที่สามารถถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นได้หลายเท่า โดยเพิ่มค่าความดันหรือลดอุณหภูมิ แก๊สที่ถูกบีบอีกแล้วอาจจะอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลว หรือของแข็ง แต่ถ้าหากต้องการนำไปใช้งานก็สามารถปล่อยให้คืนกลับมาอยู่ในสถานะแก๊สแบบเดิมได้ โดยแก๊สที่นำมาใช้งานอุตสาหกรรม บ้านเรือน การแพทย์ ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สที่บีบอัดแล้วบรรจุลงในภาชนะที่ทนความดันสูงๆ ยกเว้นถ้าอยู่ใกล้แหล่งผลิตก็สามารถต่อท่อเข้าสู่พื้นที่ใช้งานได้โดยตรง โดยแก๊สต่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนทั่วไปและรวมถึงในอุตสาหกรรม แบ่งแก๊สออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แก๊สที่ได้จากธรรมชาติ เช่น อากาศ แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน แก๊สฮีเลียม แก๊สอาร์กอน แก๊สปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น  และ แก๊สสังเคราะห์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออไซด์ แก๊สไนตรัสออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจน แก๊สแอมโมเนีย เป็นต้น แก๊สนั้นประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทว่าก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าแก๊สที่นำมาใช้งานจะถูกอัดภายใต้ความดันและมีความหนาแน่นสูง หากมีการรั่วไหลจะเกิดอันตรายที่ร้ายแรง แก๊สบางชนิดสามารถติดไฟได้หรืออาจเป็นพิษเมื่อสูดดม ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น การเฝ้าระวังการใช้ก๊าซในปริมาณที่เหมาะสม หรือการเฝ้าระวังการรั่วของก๊าซเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน จึงควรมีเครื่องวัดแก๊สไว้ด้วย 

เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจจับแก๊สในพื้นที่ที่มีความที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ พร้อมทั้งป้องกันสุขภาพและร่างกายของมนุษย์เป็นสำคัญ เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังแก๊สที่อาจรั่ว (Gas Leaks) ออกมาจากระบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีการรั่วไหล ซึ่งควรมีการควบคุมกระบวนการทางการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยได้อบรมด้วย เนื่องจากการใช้เครื่องวัดแก๊สจำเป็นจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำแนะนำ เครื่องวัดแก๊สที่ดีนั้น ควรที่จะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนที่อย่างน้อย 90 เดซิเบล และแจ้งเตือนด้วยแสงและการสั่น เพื่อบอกปัญหาที่ได้พบเจอเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้